Stensjöhill, huvudbyggnad med två nya flygelbyggnader, vy från sjösian med bef. park.

Stensjöhill är en bostadsbyggnad från sekelskiftet som byggts om till restaurang med några konferensrum. Planeras för utökad verksamhet med konferensrum och hotell med ett 40-tal rum. Nya flygelbyggnader med två hotellrumsplan och i markplanet konferensrum samt ett spa med parkkontakt. Arkitektur med ett lättare glasat tillägg till den äldre kompakta byggnaden. Flygelbyggnaden lägges i en sluten vinkel mot huvudbyggnaden och nivåanpassad till den nya parken i slutning ner till sjön.

Stensjöhill, huvudbyggnad och nya flygelbyggnader. Vy från sjösidan med bef. park. CAD-illustration.

En planeringsidé är att kring Stensjöhill anläggs ett arboretum, träd av olika arter, med förberedda parkdelar för sommaraktiviteter i paviljonger. Vid sjösidan en ny brygga med badhus.
Ny vägdragning och parkering. Parken skall kunna nyttjas av Mölndalsbor.
Samordnas med kommunens detaljplaneringsarbete och trafikutredning.
Projektering i samarbete med Emilio Brandao och Jonas Engberg Kvadraten Arkitekter, år 2008-09.

Planutredning- skiss till ny detaljplan med utbyggt Stensjöhill, parkanläggning och kompl. villabebyggelse.